Firma otrzymała wsparcie w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał!”  realizowanego przez Alter Ego Marta Woźniak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – REGIONALNY RYNEK PRACY

Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT. Firma otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na otwarcie i rozwój działalności polegającej na sprzedaży elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, doradztwie i szkoleniach z zakresu BRD.

− cele firmy – bycie liderem w sprzedaży elementów   Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz promowaniu kultury i BRD

− wartość projektu 25 533,54 PLN

− wkład Funduszy Europejskich 20 758,98PLN